XII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm./ z w o ł u j ę XII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomazy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łomazy
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Łomazy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na rok 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
19. Oświadczenia i wnioski Radnych.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.