Pobierz Wniosek

 Budownictwo

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy pfd doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przebudowie * rozbudowie * zmianie sposobu użytkowania*

   

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

pfd doc
Wniosek o wydanie warunków technicznych pfd doc
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu o przeznaczeniu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pfd doc

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

pfd doc
     

Ewidencja Ludności

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pfd doc

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

pfd  

Zgłoszenie pobytu czasowego

pfd  

Zgłoszenie pobytu stałego

pfd  

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

pfd  
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego pfd  
Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych  pfd  doc
     

 Ewidencja Działalności Gospodarczej

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

pfd doc

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

pfd  

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

pfd doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łomazy

pfd doc
     

 Geodezja

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

pfd doc
     

 Podatki

Wniosek o wydanie zaświadczenia

pfd doc

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

pfd  
     

 Środowisko

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

pfd doc
Wniosek o uznanie drzewa/krzewu za złom/wywrot pfd doc
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków pfd  doc

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacje/kastracji psa/kota

pfd  

 

USC

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

pfd doc

 

   

 Wsparcie

Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

pfd doc

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

pfd doc

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia 

pfd doc