Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy Nr 56/11 z dnia 17 listopada 2011 roku.

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych a także osób innych wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.


Osobie dotkniętej przemocą udziela się bezpłatnej pomocy w formie
:

  • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
  • interwencji kryzysowej i wsparcia,
  • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie wspólnego zamieszkiwania, oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej,
  • zapewnienie osobie dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
  • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie za sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.


W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

Kontakt z członkami zespołu interdyscyplinarnego:

GOPS w Łomazach tel. 83 341 70 51
Ośrodek Zdrowia w Łomazach tel. 83 341 70 04
Szkoła w Łomazach tel. 83 341 70 12
Policja w Wisznicach tel. 83 378 20 07
Kurator sądowy w Białej Podlaskiej tel. 83 341 95 79.


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Łomazach:

Dorota Szostakiewicz – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach – Przewodnicząca Zespołu (tel. 83 341 70 51),


Irena Mironiuk - St. Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach (tel. 83 341 70 51),


Agnieszka Stanilewicz - Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach (tel. 83 341 70 51),


st. asp. Janusz Kosowski – Dzielnicowy Komisariatu Policji w Wisznicach, (tel. 83 378 20 07),


st. sierż. Adriana Sozoniuk– Dzielnicowego Komisariatu Policji w Wisznicach Posterunku Policji w Sławatyczach,

 

Elżbieta Sobechowicz - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach (tel. 83 341 70 08),


Monika Trochonowicz – Pedagog Zespołu Szkół w Łomazach (tel. 83 341 70 12 ),


Małgorzata Szewczuk – Psycholog Szkolny Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach (tel. 83 341 70 12),


Barbara Uścińska - Pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Kędzierski w Tucznej (Ośrodek Zdrowia w Łomazach), (tel. 83 341 70 04),


Edyta Kazimierczyk – Kurator specjalista rodzinny II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej (tel. 83 341 95 79),


Małgorzata Bandzerewicz – Stowarzyszenie Wspieranie Aktywności "Bona Fides" (tel. 885 153 253).

 

Zatrzymaj przemoc odzyskaj siebie

niebieska linia - LOGOPrzemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, ale także dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne. Ofiary przemocy w rodzinie stanowią przede wszystkim kobiety, które wstyd oraz wyuczona bezradność często powstrzymują przed zerwaniem toksycznej relacji. Jak wygląda mechanizm przemocy domowej i gdzie ofiary mogą szukać pomocy?

Informacja 
www.niebieskalinia.pl